Get the code

 [icon name="entypo ICON NAME"][/icon]